ee
ee

Kohaletoimetamine ja tagastamine


SOLEMLUX veebipoes kehtivad kaupade ostu-müügi reeglid

1. Üldsätted
1.1 Käesolevad kaupade ostu-müügi reeglid (edaspidi "Reeglid") kehtestavad SOLEMLUXi veebipoe www.solemlux.lt  (edaspidi "SOLEMLUXi pood") kasutustingimused. Reeglid rakendatakse siis, kui Ostja valib, tellib ja ostab SOLEMLUXi poes pakutavaid kaupu või kasutab muul viisil SOLEMLUXi poes pakutavaid teenuseid.
1.2 SOLEMLUX  on tarbijate huvisid ja vajadusi arvestav veebipood, suunatud nendele, kes ostavad kaupu isiklikeks, pere- ja majapidamisvajadusteks, mis pole seotud äri ega ametiga.
1.3 SOLEMLUXi poes on korraldatud kaupade müük, ning sellega kaasnevaid teenuseid osutab Ostjale UAB SOLEMLUX, registreeritud peakontori  aadress Smiltynų kel. 3, Smiltynų I k. Kaunase rajoon, LT-54400, juriidilise isiku kood 301843597, KMKR nr LT100004937718.
1.4 Käesolevate Reeglite järgi Ostja on iga isik, kes ostab SOLEMLUXi poest või kasutab muid SOLEMLUXi poe teenuseid (edaspidi "Ostja"). SOLEMLUXi poe kasutamise ja ostmise õigus on a) füüsiliselt tervetel inimestel, st täisealiseks saanud isikutel, kelle teovõime ei ole piiratud kohtuotsusega, ja b) juriidilistel isikutel, kes tegutsevad volitatud esindajate kaudu, kes on registreerinud ennast SOLEMLUXi poes vastavalt  Reeglitele.
1.5 Registreerides või tellimust vormistades kinnitab Ostja vastuvaidlematult, et tal on õigus SOLEMLUXi poest osta.
1.6 Koos Ostja poolt esitatud kauba tellimusega muutuvad käesolevad Reeglid Ostja ja SOLEMLUXi vahel sõlmitud lepinguks ning on mõlemat poolt siduv juriidiline dokument. 
Leping loetakse sõlmituks siis, kui Ostja vormistab ja saadab kaupade tellimust SOLEMLUXi poes, tasub vastavalt Reeglitele ja tingimustele (kui Ostja on otsustanud tasuda kauba eest tellimuse esitamise ajal) ja SOLEMLUX saadab tellimuse kinnitust. 
Kui Ostja otsustab kaupade eest tasuda SOLEMLUXi kaupluses kättetoimetamise ajal, loetakse leping sõlmituks, kui Ostja vormistab ja saadab SOLEMLUXi poes kaupade tellimust ning SOLEMLUX saadab kinnitust, et Ostja tellimus on vastu võetud, Ostja poolt antud e-posti aadressile.
Selliste kaupade ostu-müügi leping Ostja ja SOLEMLUXi vahel loetakse sõlmituks SOLEMLUXi registreeritud asukoha aadressil hetkest, kui SOLEMLUX (tema esindaja) on kontrollinud Ostja (või muu Ostja aadressil kauba kätte saava täisealise) dokumente ja asjaolusid, et Ostjal (st isik, kes tellis vastavat toodet ja tasus selle eest või otsustas selle eest kohaletoimetamise ajal tasuda, või juriidilise isiku volitatud isik), või mõnel teisel täisealisel, kes korjab kaupu Ostja aadressil, on õigus tellitud kaup osta. 
Kui SOLEMLUX tuvastab, et Ostjal või muul Ostja aadressil kaupa kätte saaval isikul ei ole õigust tellitud kaupa osta, loetakse leping mitte sõlmituks, neid kaupu Ostjale (või muule Ostja aadressil kaupu kätte saavale isikule tellimuse momendil) üle ei anta ning nende kaupade eest tasutud raha (kui kaupade eest tasuti nende tellimisel) peab olema tagastatud Ostjale  20 (kahekümne) tööpäeva jooksul arvates alates plaanitud  tarnekuupäevast.
Sellisel juhul on SOLEMLUXil õigus arvata Ostjale tagastatud kauba eest tasutud summast kauba saatmiskulu maha. Kui Ostja ei ole kauba kohaletoimetamise eest ette tasunud ja ülaltoodud põhjustel ei ole võimalik kaupa Ostjale üle anda, peab Ostja hüvitama SOLEMLUXile kauba saatmiskulud.
1.7 Ostjal ei ole võimalust esitada kaupade tellimust SOLEMLUXi poes, kui ta ei ole Reeglitega tutvunud ja/või pole nendega nõus. Juhtudel, kui Ostja ei ole Reeglitega või nende osaga nõus, ei pea ta SOLEMLUXi poest kaupu tellima. Kui Ostja tellib kaupu SOLEMLUXi poest, loetakse, et Ostja on Reeglitega tutvunud ja vastuvaidlematult nendega nõustunud.
1.8 SOLEMLUX jätab endale õiguse teha reeglite muudatusi või täiendusi. Kui Ostja sooritab ostu SOLEMLUXi poes, rakendatakse tellimuse esitamise ajal kehtivad Reeglid, seetõttu soovitatakse Ostjale tutvuda Reeglitega igal ostul.
1.9 SOLEMLUX ei võta mingit riski ega vastutust enda peale ning ilmtingimata vabastatakse sellest, kui Ostja ei ole Reegleid osaliselt või täielikult lugenud, isegi kui tal oli selline võimalus.
1.10 SOLEMLUXil on õigus registreeritud Ostjate arvu piirata, arvestades SOLEMLUXi poe süsteemi tehnilisi võimalusi.
1.11 SOLEMLUXil on õigus piirata Ostja SOLEMLUXi poe teenuste kasutamist või tühistada Ostja registreerimist sellest ette teatamata, kui Ostja kasutab SOLEMLUXi poodi käesolevate Reeglite rikkumisega, üritab ohustada SOLEMLUXi poe stabiilsust ja/või turvalisust või SOLEMLUXi tellimusi.
1.12 Vastavalt Reeglite punktile 1.2 ja eelkõige jaetarbijate vajaduste rahuldamiseks jätab SOLEMLUX endale õiguse piirata hulgimüügi omadustega ostusid, st SOLEMLUXil on õigus keelduda Ostja tellimuse (tellimuste) vastuvõtmisest ja/või täitmisest. kui Ostja tellib jaemüügist erakordselt suuri koguseid kaupu (sõltumata sellest, kas tooted on tellitud ühe tellimusena või see on mitu tellimust suhteliselt lühikese aja jooksul) ja/või kui Ostja tellimus (ed) omab (vad) muid hulgiostude omadusi.
1.13 SOLEMLUX võib ajutiselt või igaveseks lõpetada SOLEMLUXi poe tööd sellest Ostjale ette teatamata. Vääramatu jõu korral on SOLEMLUXil õigus peatada lepingu täitmist kuni vääramatu jõu asjaolude kadumiseni, teavitades Ostjat tellimuse peatamisest. 
Kui lepingu hilisem täitmine ei ole Ostja jaoks enam asjakohane, on Ostjal õigus lepingust taganeda, teavitades sellest SOLEMLUXi. 
SOLEMLUXi poolt peatamisel, kui aga kinnitatud tellimuste täitmise võimaluse korral, jäävad kehtima kõik käesolevates Reeglites või kehtivates õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused seoses juba täidetud või täitmisele kuuluvate tellimustega.
2. Registreerimine ja isikuandmete haldamine
2.1 SOLEMLUXi poe kasutamiseks ja seal pakutavate kaupade ostmiseks peab ostja registreeruma SOLEMLUXi poe süsteemis, täites registreerimisvormi. Registreerimisvormis peavad olema märgitud järgmised Ostja isikuandmed: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, tarneaadress, telefoninumber ja teised kauba kohaletoimetamiseks vajalikud andmed. Juriidilise isiku volitatud esindaja märgib nime ja perekonnanime asemel juriidilise isiku nime.
2.2 Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud teabe täpsuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Kui Ostja poolt registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, peab ta neid viivitamatult uuendama. Mitte mingil juhul ei vastuta SOLEMLUX Ostjale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest, mis on Ostja poolt valede ja/või mittetäielikke isikuandmete esitamise tagajärjel või selliste muudatuste tulemusel tekkinud võimatuse tõttu neid andmeid muuta või täiendada.
2.3 Ostjal on õigus oma registreeringut igal ajal ilma piiranguteta muuta, täiendada või tühistada. Pärast registreerimise tühistamist kaotab Ostja SOLEMLUXi poes kasutamise ja ostmise võimalust. Ostja saab teistkordselt ostu sooritada ainult pärast taasregistreerumist SOLEMLUXi poes. Pange tähele, et aadressi ja/või telefoninumbri muutmine on oluline deebet- või krediitkaardimaksete puhul (vt p. 3.2.2).
2.4 Registreerimisel loob Ostja isiklikud sisselogimisandmed (kasutajanimi ja parool) ning kohustub hoidma neid saladuses ja mitte avalikustama kolmandatele isikutele. Ostja nimel SOLEMLUXi poodi loata juurdepääsu ohu vähendamiseks on soovitatav luua keeruline, ettearvamatu parool (soovitatakse vähemalt 8 tähemärki, suured ja väikesed tähed, numbrid ja kirjavahemärgid kergesti ennustatavate sõnade vältimiseks -  näiteks ostja nimi ja perekonnanimi jne ja/või number, näiteks sünnipäev jne) ja muuta seda vähemalt iga 6 (kuue) kuu tagant. 
Ostja vastutab tema poolt loodud sisselogimisandmete keerukuse ja nende hoidmise eest, samuti kõigi SOLEMLUXi poes tehtud toimingute (andmeedastus, saadetud tellimused, kasutajate kommentaarid jne) eest, mis on tehtud logides sisse Ostja individuaalse nime ja parooliga. Kui SOLEMLUXi pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on sisenenud veebipoodi kasutades Ostja sisselogimisandmeid, loeb SOLEMLUX seda isikut Ostjaks. 
Kui Ostja kaotab oma registreerimisandmed, peab ta sellest kohe SOLEMLUXile teatama posti, telefoni või e-posti teel või muutma sisselogimisandmeid, logides sisse SOLEMLUXi poodi jaotises "Minu andmed". SOLEMLUX ei saa vastutada ja ei hakka vastutama kahju eest, mis on Ostjale tekitanud kolmandad isikud, kes sisenesid SOLEMLUXi poodi kasutades Ostja registreerimisandmeid. Sisselogimisandmete turvalisus on ülitähtis deebet- või krediitkaardimaksete puhul (vt p. 3.2.2).
2.5 Ostja isikuandmeid töödeldakse vastavuses isikuandmete töötlemise Reeglite, privaatsuspoliitika ja teistele SOLEMLUXi dokumentidega. Kui Ostja kasutab SOLEMLUXi poe teenuseid, loetakse, et ta nõustub Ostja isikuandmete töötlemisega ning kinnitab, et kõik edastatud teave ja isikuandmed on õiged ja tõesed.
2.6 Ostja isikuandmeid kasutatakse Ostja tuvastamiseks, selle selgitamiseks, kas Ostja ja isik, kellele kaubad tarnitakse, on täisealised (Leedu Vabariigi õigusaktidega ette nähtud juhtudel), kaupade müümiseks ja kohaletoimetamiseks, raamatupidamisdokumentide väljastamiseks, ülemakstud summade ja/või tagastatud kauba eest raha tagasimaksmiseks, võlgade haldamiseks, muude ostumüügilepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ning Ostjal muid SOLEMLUXi poe teenuseid kasutamise võimaldamiseks.
2.7 Ostja isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil ainult Ostja nõusolekul. Ostja nõusolek väljendatakse registreerimisvormi täitmisega ja vastavate väljade märkimisega käesolevates Reeglites ettenähtud vormil ja viisil.
3. Kaupade hinnad, tasumise kord ja tähtajad
3.1 Kaupade hinnad SOLEMLUXi poes on eurodes koos käibemaksuga. Kaup müüakse Ostjale hindadega, mis kehtivad SOLEMLUXi poes tellimuse esitamise ajal.
3.2 Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest:
3.2.1 Maksmine e-pangas või arvelduse vahendamise teel – see on ettemaks e-panga või Ostja poolt kasutatava arveldussüsteemi abil. Selle makseviisi kasutamiseks peab Ostja sõlmima SOLEMLUXi poes märgitud pankade ja ettevõtetega elektroonset panga- või vahenduslepingu. Kauba eest tasumisel sellisel viisil teeb Ostja makset e-panga süsteemis vastavalt oma tasutud tellimusele. Ostja kannab raha SOLEMLUXi pangakontole. Vastutus andmete turvalisuse eest Ostja poolt tasumise ajal sellisel juhul lasub vastaval pangal või ettevõttel, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga või ettevõtte e-maksete süsteemis.  
3.2.2 Tellimuse esitamisel tasumine maksekaartidega on ettemakse Ostja poolt kasutatava deebet- või krediitkaardiga MasterCard, VISA või VISA Electron, mis väljastatakse Euroopa Majanduspiirkonna riikides; selle makseviisil SOLEMLUX poes ei aktsepteerita teistes riikides väljastatud maksekaardid. Kauba eest esmakordsel tasumisel Ostja krediit- või deebetkaardiga peab Ostja sisestama oma kaardi andmed. 
Teistel juhtudel kauba eest tasumisel krediit- või deebetkaardiga, millega Ostja tasus SOLEMLUXi poes, pakub SOLEMLUXi poesüsteem mõnikord kauba eest tasuda krediit- või deebetkaardiga, millega Ostja maksis kauba eest SOLEMLUXi poes vähemalt üks kord, korduvalt kaardi andmete sisestamata. Sellisel juhul piisab ostu sooritamiseks Ostja krediit- või deebetkaardiga, millega Ostja on vähemalt korra SOLEMLUXi poes kauba eest tasunud (st ükskõik millise kaardiga), uuesti sisestada Ostja SOLEMLUXi poe parool. 
Tuleb märkida, et kui Ostja muudab SOLEMLUXi poesüsteemis jaotises "Minu andmed" Ostja poolt registreeritud tarneaadressi ja/või Ostja telefoninumbrit, Ostja huvide kaitsmiseks võimaliku kuritarvitamise eest, SOLEMLUXi poesüsteem tühistab varem salvestatud ja maksmiseks kasutatud maksekaardid. SOLEMLUXi tuleb uuesti sisestada kaardi andmed, et nagu tasutakse vastava kaardiga esimest korda. 
Lisaks saab Ostja igal ajal sisenedes SOLEMLUXi poesüsteemi (jaotises "Minu andmed"), kustutada SOLEMLUXi poes maksete tegemiseks juba kasutatud maksekaartide loetelu. Nii krediit- või deebetkaardi andmete sisestamisel, kui ka krediit- või deebetkaardiga tasumisel ei jäta klient andmeid SOLEMLUXi poesüsteemi, kuna Ostja suunatakse maksetehingu jaoks sertifitseeritud teenusepakkuja turvalisse serverisse. Sellest serverist tagastatakse SOLEMLUXi poesüsteemi ainult osaline teave maksekaardi numbri kohta.
3.2.3 Sularahas tasumine - see on kauba eest tasumine kättetoimetamise ajal. On soovitav, et Ostjal, kes on valinud kauba eest tasumist sularahas kauba kohaletoimetamise hetkel, oleks täpne rahasumma, kuid kauba kättetoimetav  kuller saab raha tagastada. Ostja peab kontrollima ja arvutama koos kulleriga kulleri poolt näidatud tagasiantava rahasumma kohaletoimetamise ajal. Pärast seda, kui Ostja on raha tagastust kirjalikult kinnitanud, ei saa Ostja enam tagasiantava summa osas nõudeid esitada.
3.2.4 Maksekaardiga maksmine on kauba eest tasumine kohaletoimetamisel, kasutades Ostja deebet- või krediitkaarti.
3.3 Kui Ostja otsustab kauba eest tasuda tellimise ajal, kohustub Ostja tasuma tellitud kauba eest kohe, kuid hiljemalt 1 (ühe) tunni jooksul alates tellimuse esitamise hetkest. Alles pärast seda, kui SOLEMLUX saab Ostja poolt kauba ja selle kohaletoimetamise (transpordi) eest tasumise vastava kinnituse (tasumisel Reeglite punktides 3.2.1 või 3.2.2 nimetatud viisil), tellimus täidetakse ja arvutatakse tarneaeg. Kaupade ja nende kohaletoimetamise hinnad arve tasumiseks arvutatakse koos käibemaksuga. Kui Ostja otsustab kauba eest tasuda kättetoimetamise ajal, Ostja tellimus hakatakse täitma ja kauba tarneaeg hakkab kohe kulgema ning SOLEMLUX kinnitab seda Ostjale saadetud e-kirjaga Ostja  e-posti aadressile, märgitud Ostja poolt.
3.4 Kui Ostja otsustab kauba eest tasuda tellimise ajal, on SOLEMLUXil õigus seda tellimust Ostjale ette teatamata tühistada, kui Ostja pole kauba eest tasunud 1 (ühe) tunni jooksul alates tellimuse veebipoes esitamise hetkest.
3.5 SOLEMLUX väljastab arvet koos käibemaksuga ja saadab seda Ostjale 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist Ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile.
3.6 Juhul kui Ostja on juriidiline isik, on tal õigus maksta kauba eest, tasudes esitatud ettemaksuarve (valides sellist makseviisi). Pärast ettemaksuarve saamist sooritab Ostja makset kasutades linki, mis viidab e-pangale. E-panga süsteemis toimub tasumine Ostja jaoks vastavalt tema tellimusele. Ostja kannab raha SOLEMLUXi pangakontole ettemaksuarves määratud aja jooksul. Kui Ostja ei tasu ettemaksuarvet selles märgitud tähtaja jooksul või kui ettemaksu arve ei ole tasutud arvel näidatud lingil, siis kauba tellimus ei täideta. Sellisel juhul Ostja poolt makse sooritamisel lasub vastutus andmete turvalisuse eest vastaval pangal või ettevõttel, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad vahendajatega arveldustesüsteemis e-pangas.
4 Kaupade kokkupanek ja kohaletoimetamine
4.1 SOLEMLUX kauplus müüb ja tarnib kaupu üle kogu Leedu. Kättetoimetamisteenus maksustatakse SOLEMLUX kaupluse lehel Kauba kohaletoimetamine märgitud maksuga, mis kehtib tellimuse esitamise ajal. Saatmistasud võivad olla fikseeritud või sõltuda Ostja tellitud kauba maksumusest, kaalust, suurusest ja / või tarneajast.
4.2 SOLEMLUXil on õigus oma äranägemisel ühepoolselt määrata ostukorvi miinimumsumma, see tähendab minimaalne summa, mille eest Ostja peab nende ostmiseks SOLEMLUXi kaupluses kaupu valima ja tellima. Ostukorvi minimaalne summa on märgitud SOLEMLUX kaupluse jaotises "Kauba kohaletoimetamine". Saatekulud ei sisaldu minimaalses ostukorvis.
4.3 SOLEMLUX teeb kõik endast oleneva, et tagada Ostja tellimuse täielik täitmine, kuid ei saa ega paku selles osas mingeid garantiisid. Kui tellimiskohas pole järelejäänud või piisavas koguses tellitud kaupa, jätab SOLEMLUX endale õiguse kaupa mitte tarnida, tarnida väiksemat kogust või valida kaup, mis on sama või võimalikult sarnane tellitud kaubaga. ("Sarnased kaubad"). Ostja saab SOLEMLUX kauplusesüsteemis näidata, kas ta soovib valida sarnase toote.
4.4 Kui SOLEMLUXi valitud sarnase toote hind on madalam kui Ostja makstud hind, tuleb makstud ja tegeliku hinna vahe tasuda Ostja kontole hiljemalt 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul alates ostu sooritamise kuupäevast. kauba kohaletoimetamine. Kui sarnase toote hind on kõrgem, kinnitab SOLEMLUX, et Ostja ei pea enam lisatasu maksma. Kui ostja otsustab kauba eest tasumise kättetoimetamise ajal, maksab ostja tegeliku hinna sarnaste kaupade eest, kui see ei ületa tellimuses märgitud kauba hinda, millisel juhul tasub ostja Tellimus.
4.5 Kui Ostja ei ole rahul SOLEMLUXi valitud sarnase tootega, võib ta toote tagastada toote tarninud SOLEMLUXi esindajale. Tagastamise fakt on märgitud arvel või muus saatedokumendis - kauba vastuvõtmine või tagastamine (dokumentideks võib lugeda ka elektroonilisi seadmeid, näiteks CAT S40). 
4.6 Pärast seda, kui ostja on aktsepteerinud SOLEMLUXi tarnitud sarnaseid kaupu, saab need hiljem tagastada (välja arvatud kaubad, mida ei saa vastavalt seadusele vahetada ega tagastada) ainult jaotises "Lepingu lõpetamine". Kauba vahetamine ja tagastamine "vastavalt tingimustele ja protseduuridele.
4.7 Kui Ostja tasus kauba eest tellimuse esitamise ajal, krediteeritakse Raha Ostja poolt tasutud, kuid SOLEMLUXile tarnimata kauba eest ning samalaadse kauba eest, mille Ostja tarnimise ajal tagastas. Ostja konto hiljemalt 20 (kakskümmend) tööpäeva pärast kohaletoimetamist ...
4.8 Kui ostja otsustab kauba eest tasumise kättetoimetamise ajal, peab ostja maksma ainult SOLEMLUXi tarnitud kauba eest, sealhulgas ka selle eest, mille ostja tagastab tarnimise ajal mis tahes põhjusel. Kauba kohaletoimetamise ajal ei ole kulleril tehniliselt võimalik arvet korrigeerida, kustutades kättetoimetamise ajal tagasi lükatud kauba. Kohaletoimetamisel tagastatud kauba eest Ostja poolt makstud raha tuleb tagastada Ostja kontole hiljemalt 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast.
4.9 Ostja tellitud kaubad tarnitakse aadressile, mille Ostja on registreerinud kaupluse SOLEMLUX süsteemis. Ostja kohustub kauba ise tellimuse vormistamisel valitud aja jooksul vastu võtma.
4.10 Kui Ostjat või saajat ei leita Ostja poolt SOLEMLUXi poesüsteemis määratud tarneaadressilt, on SOLEMLUXil õigus kaup kohale toimetada määratud aadressil mis tahes teisele täiskasvanule ning Ostjal pole õigust pretensioone esitada valele inimesele toimetamiseks SOLEMLUXi. 
4.11 Kui kauba kohaletoimetamine ei ole võimalik Ostja süül või ostjast sõltumatutel asjaoludel (SOLEMLUX kauplusesüsteemis registreerimisel andis Ostja vale aadressi, ei leitud Ostjat või kauba saajat , kauba saanud isik on alaealine, kehtetu isikut tõendav dokument esitati või keelduti esitamast isikut tõendavat dokumenti kauba vastuvõtja vanuse kontrollimiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele või käesolevatele eeskirjadele), Ostjal pole piisavalt raha tellimuses täpsustatud, ei saa Ostja maksekaardiga maksta SOLEMLUXi süü tõttu ja. kaupa ei saadeta uuesti (välja arvatud juhul, kui Ostja tasub kauba edasitoimetamise eest) ja kauba eest ettemaksuna makstud raha tagastatakse pärast saatmismaksu mahaarvamist. Kui Ostja on tellimuse esitamise ajal saanud saatekulust allahindlust, kuid kauba kohaletoimetamine pole Ostja süül või asjaoludel võimalik, jätab SOLEMLUX õiguse maha arvata kogu saatekulu (kehtib tellimuse aeg) alates Ostjale tagastatavast summast, olenemata tellimuse esitamise hetkele kohaldatud allahindlustest. Kui ostja otsustas kauba eest tasumise kättetoimetamise hetkel, peab ostja katma SOLEMLUXi kantud saatmiskulud, mille summa on täpsustatud reeglite punktis 1.6.
4.12 SOLEMLUX toimetab kauba Ostjale tellimisprotsessi käigus valitud aja jooksul. Ostja nõustub, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei sõltu SOLEMLUXist. Sellisel juhul kohustub SOLEMLUX ostjaga viivitamatult ühendust võtma ja kauba kohaletoimetamise osas kokku leppima.
4.13 Kõigil juhtudel vabastatakse SOLEMLUX vastutusest kauba kättetoimetamistingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või Ostjast mitteolenevate asjaolude tõttu.
4.14 Kauba kohaletoimetamise ajal peab autojuht ostja nõudmisel andma võimaluse kontrollida SOLEMLUXilt või tema volitatud esindajalt paki seisukorda, tarnitud kauba täielikkust (sortimenti). Kui Ostja ei kontrolli saadetise seisukorda, tarnitud kauba täielikkust ja (või) ei suuda käesolevas punktis kehtestatud korras fikseerida andmeid saadetise rikkumiste kohta, loetakse saadetis tarnituks ja puutumatuks.
4.15 Pärast kontrollimist antakse kaup Ostjale üle ainult siis, kui Ostja allkirjastab arve või mõne muu saatedokumendi - paki vastuvõtmise (dokumendiks võib pidada ka selliseid elektroonilisi seadmeid nagu CAT S40). Kui Ostja ei saa puude, haiguse või muude põhjuste tõttu elektroonilistele või muudele dokumentidele alla kirjutada, peab teine ​​isik või SOLEMLUX (või tema volitatud isik) tema nimel alla kirjutama pärast seda, kui Ostja on kinnitanud allkirjastamise võimalust. Kui ostja ei allkirjasta arvet ega muud tarne vastuvõtmise dokumenti (sh elektroonilist dokumenti), ei edastata kaupa ostjale ja kaupa ei saadeta uuesti (kui ostja ei maksa uuesti kättetoimetamise eest lisatasu) ning raha kauba eest ravitakse ette, tagastatakse pärast kohaletoimetamise maksu arvutamist Juhul kui ostjale on tellimuse vormistamise ajal kohaldatud saatmishinna allahindlust, jätab SOLEMLUX endale õiguse arvata kogu saatekulu (mis kehtis tellimuse esitamise ajal) tagastatavast summast tagastamisele. Ostja, olenemata allahindlusest. Kui ostja otsustab kauba eest tasumise kättetoimetamise ajal, peab ostja katma SOLEMLUXi kantud saatmiskulud, mille summa on täpsustatud reeglite punktis 1.6. 
4.16 Juhtudel, kui ostja märkab kauba vastuvõtmisel, et pakk ei sisalda õiget kogust kaupa või tarnitud kaup ei vasta tellitud kaubale ega ole arvel, saatelehel või muul kohaletoimetamisel märgitud -aktsepteerimisdokument, on Ostja kohustatud viivitamatult (kohaletoimetamise ajal) SOLEMLUXit teavitama. Kui Ostja tuvastab, et tarnitud kaup on ebarahuldava kvaliteediga, ei aktsepteeri ta defektset kaupa ja peab selle kullerile tagastama ning märgib kauba tagastamise fakti ja põhjuse arvele või muule kauba kättesaamise dokumendile. kauba vastuvõtmine.
5. Toote kvaliteedi garantii ja säilimisaeg 
5.1 Kõigi SOLEMLUXi kaupluses veebis müüdavate toodete omadused on üldjuhul ära toodud iga toote juurde lisatud tootekirjeldustes.
5.2 SOLEMLUX ei vastuta selle eest, et SOLEMLUX veebipoes olevad tooted ei pruugi Ostja poolt kasutatava monitori omaduste või muude tehniliste põhjuste tõttu, vaid ka muude seadmete tõttu sobida toote tegeliku suuruse, kuju ja värviga. mõistlike lahknevustega ... Kui toote värvi, suuruse või kuju erinevused on põhjustatud SOLEMLUXi või seotud kolmandate isikute tegevusest, vastutab SOLEMLUX toote välimuse võimalike lahknevuste eest.
5.3SOLEMLUX kinnitab, et ta vastutab SOLEMLUXi veebipoest tellitud kaupade müügi ja ostetud kauba nõuetekohase kohaletoimetamise, kauba kvaliteedi, tagastamistingimuste nõuetekohase täitmise ning muude seadusest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmise eest. müüja.
5.4 Juhul, kui Müüja ei esita teatud tüüpi kaupadele kauba kvaliteedi garantiid, rakendatakse asjakohastes õigusaktides sätestatud garantiid.
6. Lepingu ülesütlemine. Kaupade vahetamine ja tagastamine
6.1 Ostjal on õigus taganeda SOLEMLUX kaupluses sõlmitud kauba müügilepingust, teatades sellest kirjalikult SOLEMLUXile hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast. Ostja peab edastama SOLEMLUXi vabas vormis tühistamisteate ja muu teabe e-posti teel aadressile SOLEMLUX: pagalba@SOLEMLUX.lt
6.2 Pärast kirjaliku keeldumisteate ja muu SOLEMLUXi poolt täpsustatud teabe esitamist on Ostja kohustatud kauba tagastama (kui see on tarnitud) 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul vastavalt kauba punktis 6.6 kehtestatud kauba vahetamise ja tagastamise korrale. käesolevate reeglitega.
6.3 Reeglite punktis 6.1 sätestatud õigust võib kasutada ainult ostja, kes on tunnustatud tarbijana vastavalt Leedu Vabariigi tarbijakaitseseaduse sätetele, s.t. üksikisik, kes soovib sõlmida või sõlmida lepinguid eesmärkidel (tarbimise eesmärkidel), mis ei ole seotud tema äri, ameti, käsitöö või ametiga.
6.4 Tuletame meelde, et vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustikule ja Leedu Vabariigi valitsuse 11. juuni 2001. aasta määrusele nr 697 ei muuda ega tagasta kinnitatud jaemüügieeskirjad järgmisi kvaliteetseid tooteid: kaubad:
6.4.1 Kaup, mis on valmistatud vastavalt tarbija konkreetsetele juhistele ja mida ei ole ette valmistatud ja mis on valmistatud tarbija isiklikul valikul või juhiste järgi või mis vastavad selgelt tarbija isiklikele vajadustele;
6.4.2 pakendatud kaubad, mis on pärast kohaletoimetamist lahti pakkitud ja mida ei saa tervislikel ega hügieenilistel põhjustel tagastada.
6.5 Kaup vahetatakse või tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 11. juuni 2001. aasta määrusele nr 697 2001, kinnitatud jaekaubanduseeskirjadele, Leedu Vabariigi tsiviilseadustikule ja teistele kehtivatele Vabariigi õigusaktidele. Leedu.
6.6 Defektsed kaubad vahetatakse või tagastatakse ostjale pärast SOLEMLUXi poodi toimetamist pärast tarneaja ja aadressi eelnevat kokkulepet. Tagastamiseks pöörduge palun meiega e-posti teel. info@solemlux.lt või telefonil 8 600 00 400. 
Kui ostja soovib defektsed kaubad tagastada nende kohaletoimetamise ajal, tagastatakse kaubad need tarninud SOLEMLUX esindajale.
6.7 SOLEMLUXi poest ostetud kauba tagastamisel või vahetamisel on SOLEMLUXil õigus nõuda SOLEMLUXi tagastamis- või vahetamisvormi täitmist.
6.8 Tagastatud või kortsutatud kvaliteetne kaup peab olema terve, see ei ole kaotanud oma kaubanduslikku välimust (silte pole eemaldatud ega kahjustatud, kaitsekile pole lahti rebitud jne), kasutada ei saa. Toode tuleb tagastada originaalpakendis, sama konfiguratsiooniga nagu ostja sai, tuleb esitada toote ostudokument, garantiikaart (kui see on väljastatud), kasutusjuhend ja muud toote lisad . Kui toode on puudulik, kahjustatud, hooletu või valesti pakendatud, on SOLEMLUXil õigus toodet mitte aktsepteerida, seda mitte muuta ega Ostja poolt toote eest makstud raha tagasi maksta.
6.9 Ostja poolt aktsepteeritud, kuid hiljem tagasi lükatud kauba eest tasutud raha laekub ostja kontole hiljemalt 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul alates ostja ülesütlemisavalduse kättesaamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui SOLEMLUX ja Ostja on kokku leppinud teisiti.
6.10 Ostja tellimusele vastava kvaliteetse kauba tagastamisel või vahetamisel ei tagastata Ostjale tema makstud kohaletoimetamistasu.
7. Teabevahetus
7.1. SOLEMLUX saadab teateid ja võtab Ostjaga ühendust Ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile või telefoninumbril.
7.2. Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused ning muud kontaktid e-posti teel info@solemlux.lt  või helistab  telefonil 8 600 00 400.
8. Kauba kättesaamine SOLEMLUX kauplustes
8.1. Ostja poolt tellitud kaubad tarnitakse SOLEMLUX kauplustesse. Ostja kohustub kaubale ise järele tulema tellimuse vormistamisel valitud aja jooksul.
8.2. Ostja tasub kauba eest ettemaksuga, kasutades e-pangandust, maksevahendust või maksekaarti.
8.3. Kui tarnimine toimub SOLEMLUXi kauplustesse, salvestatakse tellimus vastavalt määratud tellimuse vastuvõtmise-üleandmise graafikule. Ostjal on võimalik tellitud tootele järele tulla vastava SOLEMLUX kaupluse lahtiolekuaegadel.
8.4. Kliente teavitatakse kaupade tarnimisest SOLEMLUXi poodidesse SMS-i ja e-kirja saatmisega.
8.5. Üldtingimused ja ostu-müügi reeglite tingimused kehtivad toote kvaliteedi, garantii ja toote tagastamise kohta.
9. Lõppsätted
9.1. Käesolevad reeglid on koostatud vastavuses Leedu Vabariigi õigusaktidega.
9.2. Käesolevate reeglite alusel tekkivaid suhteid reguleerib Leedu Vabariigi õigus.
9.3. Tekitatud kahju korral hüvitab süüalune pool teisele poolele otsesed kahjud Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud viisil ja alustel.
9.4. Kõik käesolevate reeglite täitmisega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepe ei saavutata, lahendatakse vaidlused vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.
9.5. Igal kasutajal on võimalus lahendada vaidlusi SOLEMLUXiga elektrooniliselt kohtusse pöördumata. Kasutaja peab kõigepealt pöörduma SOLEMLUXi poole kirjalikult ja 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest, juhul kui SOLEMLUX ei vasta kasutaja pretensioonile või kui kasutaja pretensioon ei rahuldata, saab kasutaja pöörduda tarbijavaidluste lahendamise organi ehk riigi asutuse poole Tarbijakaitse (Vilniuse tn 25, 01402 Vilnius, e-post tarnyba@vvtat.lt , telefon 852626751, veebileht www.vvtat.lt ).
Ühendatud! Küsige.